Articles - Stories | National Award Winner Ouseppachan Shares His experience with AR Rahman

 NOTE :download Malayalam font from here and save it to control panel/fonts
ar_aousep ¯.¦V. ùÙíÎÞX ³¿ßAáK ³çGÞ. ¥ÄßÈáUßW ÕÏÜßÈáÎÞÏß ²ÜïâV ØbçÆÖß Ø¢·àÄØ¢ÕßÇÞϵX  ´çØM‚X. ²ÞGJßæa ØÎÏ¢: ÉáÜVæ‚ ¥FáÎÃß. çÉÞµáKÄí : æºèK ØÞÜßd·ÞÎJßæÜ øÞç¼dw çµÞ{ÈßÏßçÜAí ! ®BæÈÏáIí ØàX.?

 
 
æ¾GI. ®.¦V. ùÙíÎÞX ®KÞW ³ØíµV ç¼ÄÞÕí ®.¦V. ùÙíÎÞXÄæK. ´çØM‚æÈKÞW Ø¢·àÄØ¢ÕßÇÞϵX ´çØM‚Èá¢. ¥çMÞZ ØÞÜßd·ÞÎJßæÜ ¦ ÉáÜVµÞÜ ³çGÞ µÞÝíºçÏÞ? ÕV×BZAáÎáXÉí ®.¦V. ùÙíÎÞæa ØbÞÎßÏÞV ÎÀJßæÜ ÎáùßÏßÜßøáKí øÞÕí æÕ{áAáçÕÞ{¢ Ø¢·àÄ¢ ºßGæM¿áJßÏÄßæa ³VεZ ÉCáÕÏíAáµÏÞÃí ´çØM‚X. ùÙíÎÞæa ¥ºí»X ¦V.æµ. çÖ~ùßæa ÙÞVçÎÞÃßÏJßÜÞÃí ´çØM‚X ÉÞGí ¿câY 溇áµ. ùÙíÎÞÈí øÞdÄß ç¼ÞÜß æº‡áKÄÞÃí dÉßÏ¢. ÉÞWAÞøX ÕKá æÌÜï¿ßAáçOÞÝÞÃí §øáÕøᢠآ·àÄçÜÞµJáÈßKí ©Ãøáµ. ¥Kí ®.¦V. ùÙíÎÞæa ÕàGßW ²øá èdÉÕxí ³çGÞùßfÏáIí. §çÄÞ¿ß‚í ùÙíÎÞX ´çØM‚æÈ ØÞÜßd·ÞÎJßæÜ ÕàGßçÜAá æµÞIáçÉÞµáÎÞÏßøáKá. ÉÞGßæa ³çGÞ ³ØíµV çÕÆßÏßçÜAí ³¿ß‚áµÏxßÏ ùÙíÎÞæa çÈGJßW ´çØM‚X ¥ÆíÍáÄæM¿ÞJÄßæa µÞøÃÕᢠ§ÄáÄæK. arr_auto ²ÜïâV çÎç‚øß ÜâÏßØßæa εX ´çØM‚X ÆßÜàÉí µáÎÞæùK ®.¦V. ùÙíÎÞæÈ æºùáM¢ ÎáÄW µÞÃáKÄÞÃí.
æºèKÏßæÜ ØíxáÁßçÏÞµ{ßW ùßçAÞVÁßBßæÈJßÏÞW µàçÌÞVÁßW èÎAí ¸¿ßMß‚í æÕùáæÄ ¿câÃáµZ ÕÞÏß‚áæµÞIßøßAáK ɇX. ´çØM‚X ØbÄdL Ø¢·àÄ Ø¢ÕßÇÞÈ¢ æºÏíÄ ¦Æc ØßÈßÎÏÞÏ µÞçÄÞ¿á µÞçÄÞøJßæÜ 'çÆÕÆâÄV ÉÞ¿ß... ®K ÉÞGßÈí ³VAØíd¿ ÕÞÏß‚Äí ®.¦V. ùÙíÎÞÈÞÃí. ¥Ká ÉÄßÈFá ÕÏØßçÜæùÏßÜï ùÙíÎÞÈí. ¯æÄÞøá ÖÌíÆÕᢠùÙíÎÞX µàçÌÞVÁßWÈßKá ÎßµíØí æºÏíÄᢠ®Áßxí æºÏíÄᢠ®¿áAáçOÞZ µâ¿áÄW ÎÇáøÎáUÄÞµá¢. ¥ÄáæµÞIí Ø¢·àÄØ¢ÕßÇÞϵV ³VAØíçd¿×Èí ùÙíÎÞæÈ §×í¿æMGáÄá¿BßæÏKí ´çØM‚X ÉùÏáKá. ùÙíÎÞæÈ ®KÞÃí ¦Æc¢ µIæÄKá çºÞÆß‚ÞW '®KÞÃí ÄÞ¿ß Õ{VKá Äá¿BßÏæÄKá çºÞÆßAáKÄáçÉÞÜÞæÃKí ´çØM‚X ÉùÏáKá. ÖßÕÎÃß dÁ¢Øᢠç¼ÞY ¦aÃß ·ßxÞùᢠÕÞÏß‚ßøáK ®.¦V. ùÙíÎÞæa Ø¢¸JßW ¥Kí ²øá Èàçd·ÞÏáÎáIÞÏßøáKá. ¨ Ø¢¸¢ æÉæGKá dÖiçÈ¿ß. ©U¿AJßæÜ 'ÎÞÏÞJ ÎÞøßÕßÜïßÄÞ.. ®K ÉÞGßÜᢠÕßxíÈØí ØßÈßÎÏßæÜ 'ÉâÕßÈᢠÉâCáøáKÞÏí.., 'ÄáOæÎÜïÞ¢ ÉOµ¿Ká.., ÄâÕWØíÉVÖ¢ ØßÈßÎÏßæÜ 'Øá·tÎâùß¿áK ÈàÜÏÞÎßÈß... Äá¿Bß §øáÉJçFÞ{¢ ØßÈßε{ßW ´çØM‚ÈáçÕIß ùÙíÎÞX ³VAØíd¿ ÕÞÏß‚ßGáIí.
ºßGæM¿áJßÏ ÉÜ Ùßxí ·ÞÈBZAᢠÕÏÜßX ÕÞÏßAÞX ´çØM‚æÈ ®.¦V. ùÙíÎÞX ÉßKà¿í Õß{ßAáÎÞÏßøáKá. æÕWA¢ 1990 ®K ÎcâØßµí ¦WÌ¢ ´çØM‚ÈᢠùÙíÎÞÈᢠçºVKá ºßGæM¿áJßÏÄÞÃí. ¦V.æµ. çÖ~ùßæa ÙVçÎÞÃßÏJßÜÞÏßøáKá ÕÞÏÈ. §çMÞZ ¦ ÙVçÎÞÃßÏ¢ ¦VAᢠæÄÞ¿ÞXçÉÞÜᢠµßGßÜï. ùÙíÎÞÈí ³ØíµV ØNÞÈß‚ 'ØíÜ¢çÁÞ·í ÎßÜcÈÏùßæÜ ÉÞGáµZAí d·âMí ÕÏÜßÈßW ´çØM‚ÈᢠÕÞÏß‚ßGáæIKí ¥ùßÏÞÕáKÕV ºáøáA¢. ÕV×B ZAá ÎáXçÉ §Äßæa µ¢çÉÞØß¹í È¿KßøáKá.
Translation >>
A R Rahman likes to work Overnight which was always stopped by the Milkman’s call. I was driven to his home in Saali Gramam by ARR himself in his private Autorickshaw.
I have known him for years. He played the keyboard for my song “Devadoothar Paadi” from Kaathodu Kaathoram, my first film as an independent Music Director. A 15 year old boy who simply plays random tones on his Keyboard while he is in the recording studio. Music was sweeter when edited and mixed by himself on his keyboard. I guess this made him popular among other Music Directors as many of them wanted Rahman for the Orchestration of their songs.
ARR has played Keyboard for over 25 of my films. Ulladakkom, Thoovalsparsham, Witness etc are a few in that list.
Later when he started composing I was invited to play violin for him. We co-composed an Album too and it was titled Welcome 1990. All songs were composed using R K Sekhar’s Harmonium, which he has now kept as a priceless treasure out of anybody else’ reach.
Very few know the fact that Ouseppachan was a part of the Troupe that orchestrated the OSCAR winning songs of SLUMDOG MILLIONAIRE, the composing of which started a long time ago.

 Courtesy : manoramaonline.com(Article,font,cartoon) | Sathya (for auto picture)